Kinh Nghiệm

Với trên 17 năm kinh nghiệm, Luật sư Trần-Hữu-Thành luôn quan tâm đến mục tiêu của thân chủ và thu nhận những kết qủa thích đáng trong tiểu bang Hoa-Thịnh-Đốn cũng như tiểu bang Oregon. Văn phòng của luật sư chú trọng cung cấp những dịch vụ tư pháp thật nhiệt tâm, linh hoạt, và xác quyết đến từng thân chủ, gia đình, cũng như các cơ sở thương mại địa phương trên các lãnh vực như tai nạn cá nhân, tranh tụng dân sự, di trú, và hình sự.

Dịch Vụ


BỒI THƯỜNG TAI NẠN CÁ NHÂN

Với hơn 5 năm kinh nghiệm ở vai trò biện hộ trong các vụ kiện bồi thường tai nạn cá nhân và với kinh nghiệm tòa án, Luật-sư Thành thu hái thành công tốt đẹp trong khi đại diện cho nhiều vụ kiện đòi bồi thường tai nạn cá nhân. Đặc biệt là kinh nghiệm tranh tụng liên quan đến tài xế bất cẩn trong tai nạn lưu thông.

Văn phòng lo tất cả mọi thủ tục liên quan đến bồi thường tai nạn cá nhân và thiệt hại vật chất:

  • Khởi sự điều tra về khởi điểm và diễn tiến của tai nạn
  • Giám định các nguồn bảo hiểm (bảo hiểm y tế, trường hợp tài xế không đủ bảo kê, và kế ước bảo hiểm của khách hàng)
  • Thảo luận cấp nhận hòa giải với các công ty bảo biểm cũng như với những người mang trách nhiệm

    Đại diện trong các vụ tranh kiện tiểu bang và liên bang

DỊCH VỤ DI TRÚ

Chúng tôi cung cấp chỉ dẫn pháp lý và đại diện trong các trường hợp bảo lãnh gia đình. Nhân viên của văn phòng giầu kinh nghiệm giúp qúi vị trong các hòan cảnh hồ sơ như: K1 Fiancé Visa, K3 Visa, Spouse-Marriage Visa, Appeals of Petition Denial, Adjustment of Status to Permanent Residence, và Removal of Conditions.

TRANH TỤNG TỔNG QUÁT

Chúng tôi cung cấp đại diên pháp lý trong các trường hợp tranh tụng để đòi hỏi cũng như bảo vệ đặc quyền của mình. Với trên 10 năm kinh nghiệm trong các vụ tranh tụng dân sự và kinh nghiệm trong các vụ trang tụng với bồi thẩm đoàn, chúng tôi biết rõ những sửa soạn và kiên nhẫn cần thiết để có thể trình bày một vụ tranh tụng thuận lợi.


© 2012 Law Offices of Thanh H. Tran, PLLC