Kinh Nghiệm

Với trên 17 năm kinh nghiệm, Luật sư Trần-Hữu-Thành luôn quan tâm đến mục tiêu của thân chủ và thu nhận những kết qủa thích đáng trong tiểu bang Hoa-Thịnh-Đốn cũng như tiểu bang Oregon. Văn phòng của luật sư chú trọng cung cấp những dịch vụ tư pháp thật nhiệt tâm, linh hoạt, và xác quyết đến từng thân chủ, gia đình, cũng như các cơ sở thương mại địa phương trên các lãnh vực như tai nạn cá nhân, tranh tụng dân sự, di trú, và hình sự.

Liên Lạc


Bellevue Office

1400 112th Ave SE, Ste 100
Bellevue, WA 98004
Phone: 206.233.8778
Fax: 866.233.9255

Portland Office

10121 SE Sunnyside Rd, Ste 300
Clackamas, OR 97015
Phone: 503.658.6644
Fax: 866.233.9255


© 2012 Law Offices of Thanh H. Tran, PLLC